top of page

ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่

รางวัลที่คุณได้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม “ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่”

 

 1. กิจกรรม “ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่” นี้ บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด “บริษัท” ในกลุ่ม SCBX จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกที่แนะนำสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์ให้กับเพื่อน

 2. สมาชิกผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ และใช้ลิ้งก์ชวนเพื่อนของสมาชิกในการชวนเพื่อนยื่นสมัครและทำสัญญาสินเชื่อระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 67 –  30 ก.ย. 67

 3. สงวนสิทธิ์การนับจำนวนเพื่อนที่ได้รับการแนะนำเฉพาะเพื่อนที่ใช้ลิ้งก์ของผู้แนะนำในการสมัครและ/หรือทำสัญญาสินเชื่อระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 67 –  30 ก.ย. 67 เท่านั้น

 4. เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่เคยสมัครใช้งานแอปพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์และไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อกับทางบริษัทมาก่อนวันที่ 17 มิ.ย. 67

 5. สมาชิกผู้แนะนำจะได้รับของกำนัล ดังนี้ สำหรับของรางวัลกิฟต์เซ็ต คอลเล็กชั่นพิเศษ กับ กระเป๋าเดินทาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนที่แนะนำทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จ ณ วันสิ้นสุดกิจกรรม “ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่” ทั้งนี้ ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปในสื่อโฆษณา แต่มูลค่าของรางวัลจะคงเดิม 

  1. วอลเปเปอร์เสริมดวง โดย MoneyThunder x Bird Eye View เมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอปมันนี่ทันเดอร์ผ่านลิ้งก์ชวนเพื่อนของสมาชิกผู้แนะนำครบ 5 ท่าน 

  2. รับ กิฟต์เซ็ต คอลเล็กชั่นพิเศษ มูลค่า 990 บาท เมื่อมีจำนวนเพื่อนที่แนะนำทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จ ครบ 5 คน ณ วันสิ้นสุดกิจกรรม “ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่” หรือ

  3. รับกระเป๋าเดินทาง มูลค่า 2,490 บาท  เมื่อมีจำนวนเพื่อนที่แนะนำทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จ ครบ 10 คน ณ วันสิ้นสุดกิจกรรม “ยิ่งชวน ยิ่งได้​ รางวัลดีๆ รอคุณอยู่”

 6. สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพสถานะบัญชีเป็นปกติและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดช่วงแคมเปญนี้และสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ

 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมแคมเปญโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 10. บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับล่าสุดของบริษัทตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ https://www.abacusdigital.com/privacy-notice 

 11. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE: @MoneyThunder


Commentaires


bottom of page