top of page

MoneyThunder แจกโชครวยทอง ส่งแคมเปญ “มีแต่ให้” ฉลอง 140 ปี ไปรษณีย์ไทย


แคมเปญ ไปรษณีย์ไทย 140 ปี มีแต่ให้โดย MoneyThunder เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยแคมเปญนี้มอบสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนักครึ่งสลึง มูลค่า 4,208 บาท จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารวม 63,120 บาท ราคา ณ วันที่ 20 ก.ค. 66 โดยผู้สนใจเข้าร่วมแคมเปญจะต้องสมัครสินเชื่อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ ไปรษณีย์ไทย 140 ปี มีแต่ให้โดย MoneyThunder

 1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญจะต้องสแกน QR Code หรือกดลิงก์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของไปรษณีย์ไทยเพื่อสมัครและทำสัญญาสินเชื่อเงินสด MoneyThunder ระหว่างวันที่ 7 ส.ค.66 - 5 พ.ย. 66

 2. การจับรางวัลและประกาศผล 2.1 การจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.ย. 66 จำนวน 5 รางวัล ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาคารบริหารสำนักงานไปรษณีย์ไทย ห้องโถงรับรอง 1 ชั้น 1 มุม A แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และประกาศผลวันที่ 14 ก.ย. 66 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก “บริษัท ไปรษณีย์ไทย เวลา 14.00 น. 2.2 การจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 66 จำนวน 10 รางวัล ณ บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 19 ชั้น 22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และประกาศผลวันที่ 14 พ.ย. 66 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” เวลา 14.00 น.

 3. สิทธิ์ในการได้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดช่วงแคมเปญ

 4. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันรับของรางวัลกับบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ภายใน 30 วันทำการนับจากวันประกาศผล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อไปหาผู้โชคดีผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MoneyThunder กรณีผู้โชคดีสละสิทธิ์ หรือ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้และพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์และจะมอบสิทธิ์ดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองในลำดับถัดไป เบอร์โทรติดต่อ 02-544-6375 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

 5. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล

 6. สงวนสิทธิ์งดมอบรางวัลกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีการค้างชำระค่างวด ณ วันรับรางวัล

 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (ยึดราคาทอง ณ วันที่ 20 ก.ค 66)

 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 9. สินเชื่อให้บริการโดยบริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด ให้บริการสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาประเภทและรูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับให้ผู้สมัคร

 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแก่บริษัท

 11. แคมเปญนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 264/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Line: @MoneyThunder


Comments


bottom of page