instruction-2.png

ขั้นที่ 2 ยื่นขอสินเชื่อ

pic-instruction2-1.jpg

1. เลือกสินเชื่อตั้งหลัก

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อก่อน กดปุ่ม ยื่นขอสินเชื่อ เพื่อเริ่มการให้ข้อมูลขอสินเชื่อ