ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thunder Connect

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ("บริษัท") เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล และเนื่องด้วยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับ จึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

ยินยอม